A TĂĄrsasĂĄg TagsĂĄga
 

A Társaság tagjai lehetnek rendes tagok és tiszteletbeli tagok.
A társaság tagja lehet minden a társaság területén szakmai tevékenységet végzĂ” magyar állampolgár -nemre, fajra, politikai gondolkodásra, pártállásra tekintet nélkül-, aki a belépési nyilatkozatban kijelenti, hogy a társaság céljaival egyetért és vállalja, hogy a célok megvalósítása érdekében segítséget ad, a társaság tevékenységében részt vesz, fizeti a tagdíjat.
Nem lehet a társaságnak tagja, akit bírósági ítélet alapján a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
A társaságba való be- és kilépés önkéntes.
A tagfelvétel a tag egyéni jelentkezése alapján történik. A társaság VezetĂ”sége többségi szavazással dönt a tag felvételérĂ”l és felel a tagnyilvántartásért.
A tag felvétele, a tagsági viszony megszĂ»nésének megállapítása a társaság VezetĂ”ségének a hatáskörébe tartozik.
A tagság megszĂ»nik a tagdíjfizetés egy éven túli elmaradása esetén, valamint akkor, ha 5 éven túl a tag a társaság rendezvényeirĂ”l elmarad, a társaság életében nem szerepel, elĂ”adással vagy közleménnyel nem járul hozzá a társaság tudományos életéhez. MegszĂ»nik továbbá a tagság kilépés vagy elhalálozás folytán.
A társaság tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A tagokat egyenlĂ” jogok illetik meg. A társaság közgyĂ»lésén minden tag részt vehet. Tanácskozási, indítványozási és szavazati joga van, bármely tisztségre megválasztható. A társaság által a tagoknak biztosított kedvezmény minden tagot megillet.
Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a társaság tevékenységi területén kiemelkedĂ” értékĂ» munkásságot fejt ki. A tiszteletbeli tagot a társaság vezetĂ”ségének ajánlására a közgyĂ»lés választja.


A tagok jogai, illetve kötelezettségei

 
A tagok jogai:

  • részt vehet a társaság közgyĂ»lésén
  • részt vehet a társaság vezetĂ”ségének, elnökének és egyéb tisztviselĂ”inek megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában,
  • tisztségre megválasztható
  • véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a társaságot érintĂ” bármely kérdésben,
  • részt vehet a társaság munkájában,


A tagok kötelezettségei:

  • az Alapszabály és a társaság határozatainak betartása,
  • a társasági vagyon megóvása,
  • a társaság közös tevékenységében való aktív közremĂ»ködés,
  • tagdíj fizetése.


 
       
EEG 2008-2013.