Klinikai Neurofiziológiai Råépített Szakképesítés
 

2008. november

A Magyar Klinikai Neurofiziologiai Társaság vezetosegenek es tagjainak tobb eves erofeszitesenek eredmenyekent a klinikai neurofiziologia (KNF) 2007. szeptember 30-tól ráépített szakképesítés, melynek megszerzéséhez minimálisan 24 hónapos képzés szükséges (Magyar Közlöny, 2007/122. szám, 42/2007. (IX.19.) EüM rendelet).

A szakképzés célja: A klinikai neurofiziológia vizsgálómódszerei diagnosztikus támogatást nyújtanak a neurológia, az idegsebészet, a fül-orr-gégészet, a szemészet, a kézsebészet, a belgyógyászat, a reumatológia, az ortopédia, a fizikoterápia, rehabilitáció és a foglalkozás egészségügy számára. Eszköztárába tartozik az elektroencefalográfia, a szenzoros é motoros kiváltott válasz vizsgálatok, az elektromiográfia, az elektroneurográfia, a poliszomnográfia, az elektro-okulográfia és a tremorometria. A klinikai neurofiziológiai képzés biztosítja, hogy az alkalmazott neurofiziológia iránt érdeklĂ”dĂ” szakemberek jártasságot szerezzenek a módszerek alkalmazásában, és az eredmények értékelésében.

A KNF ráépített szakképesítés megszerzéséhez a képzésre jelentkezhetnek neurológia, pszichiátria, idegsebészet, csecsemĂ”- és gyermekgyógyászat ill. gyermek- és ifjúságpszichiátria szakvizsgával rendelkezĂ”k.
Az Európai Union belül a KNF az alábbi országokban önálló (azaz elsĂ”, vagy alap-szakképesítésként is  megszerezhetĂ”): Dánia, Spanyolország, Írország, Finnország, Svédország, UK, Olaszország. Az önálló szakképesítés statusa azonban számos esetben konfliktusforrást jelent az elektrofiziologiát alkalmazó klinikai diszciplinák kozott, ahogyan ezt a kerdessel foglalkozó irodalom is jelzi (Nature Clinical Practice Neurology, 2007;3:116-117). Ráépített  szakképesítésként hazánkban a hasonló problémák valószínĂ»en nem alakulnak ki.
A Klinikai Neurofiziológiai Társaság és a Grémiumok vezetĂ”i megállapodtak abban,  hogy  rendelkezésre álló eszközeikkel segítik a KNF Tanszékek (tanszéki csoportok) létrejöttét az egyetemek orvosi fakultásain.

A KNF képzés szervezése regionális, azaz a négy Egyetem KNF Grémiuma irányítja, a többi szakképzéshes hasonlóan. A képzés hatékonysága érdekében a Grémiumok megállapodtak abban, hogy tevékenységüket összehangolják. Ennek érdekében, a Klinikai Neurofiziológiai Társaság által már korábban megfogalmazott elveket alapul véve, közösen dolgozták ki a szakképzés elméleti és gyakorlati programját, meghatározták a kötelezĂ”, minimálisan elvégzendĂ” vizsgálatok számát, és a szakképzésben részt vevĂ” képzĂ”helyek akkreditációjának feltételeit.
A hatályos képzési tervbĂ”l hiányzik a kötelezĂ” elméleti tanfolyamra vonatkozó utalás, azonban a Grémiumok megállapodása alapján, elegendĂ” számú jelentkezĂ” esetén, minden 2 éves képzési ciklusban egy - biofizika, elektronika, elméleti neurophysiológiai ismeretek oktatását is végzĂ”- továbbképzĂ” tanfolyamot szervezünk

A KNF szakképesítés 24 hónapos idĂ”tartamából 20 hét a Rendelet által közölt megosztásban, speciális laboratóriumokban zajlik az alábbiak szerint:
    4 hét elektroenkefalográfia    (2 hét felnĂ”tt, 2 hét gyerek)  
    2 hét video-EEG                       (1 hét felnĂ”tt, 1 hét gyerek)   
    4 hét kiváltott válaszok             (2 hét felnĂ”tt, 2 hét gyerek)   
    4 hét EMG és ENG     
    2 hét mágneses ingerlés    
    4 hét poliszomnográfia

A fennmaradó 84 hétre, a Grémiumok és a Neurofiziológiai Társaság vezetĂ”ségének közös javaslata alapján, a következĂ” elvárások az irányadóak:
- a jelöltnek a teljes idĂ”szakot javasolt olyan munkahelyen eltölteni, ahol akkreditált     Elektrofiziológiai Részleg mĂ»ködik, mert a szakvizsga letételéhez elĂ”írt vizsgálatszám (1. melléklet) teljesítéséhez legalább ennyi gyakorlati idĂ” szükséges.
- a gyakorlati idĂ”nek a Rendeletben leírtaknak megfelelĂ” arányban kell tartalmaznia a különbozĂ” gyakorlatokat, tehát

    16 hét EEG                                        (8 hét felnĂ”tt és 8 hét gyerek)
      8 hét video EEG                              (4 hét felnĂ”tt és 4 hét gyerek)
    16 hét kiváltott válasz vizsgálatok  (8 hét felnĂ”tt és 8 hét gyerek)
    16 hét EMG/ENG vizsgálatok
      8 hét mágneses ingerlés vizsgálatok
    16 hét alvás vizsgálatok                                                           
    Összesen: 80 hét    (A fennmaradó 4 héttel a szakorvosjelölt  szabadon rendelkezik.)

A  Grémiumok a Társaság vezetĂ”ségének egyetértésével úgy határoztak, hogy a 16 hét EEG gyakorlat idejében a szakorvosjelöltnek 1-1 hetet el kell töltenie celluláris elektrofiziológiai kutatásokat, illetve kognitív elektrofiziológiai vizsgálatokat végzĂ” laboratóriumban is.

A képzés 2 éve alatt 2 alkalommal neurofiziológiai tárgyú közlemény referálása igazolandó.

A szakképzéshez szükséges gyakorlatokat a leckekönyvben ill. a munkakönyvben kell igazolni (2. és 3. melléklet).

A KNF képzésre az egyetemek szak- és továbbképzési hivatalánál lehet jelentkezni a klinikai neurofiziológia jelentkezési lap/ egyéni képzési terv formanyomtatvány kitöltésével, melyet a munkáltatóval kell aláíratni/pecsételni. Csatolni kell hozzá munkáltatói igazolást, valamint az alapszakvizsga bizonyítvány másolatát.
A képzési tervet a Grémium bírálja el, é elfogadás esetén kijelöli a mentort, aki a . A szakképzésben résztvevĂ” mentorok legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és lehetĂ”leg minĂ”sítéssel rendelkezĂ” szakemberek. Egy mentor felügyelete alá egy képzési idĂ”szakban maximum 5 szakképzendĂ” kerülhet.
A képzési terv elfogadását követoen kezdodhet meg a szakkepzes.

A Grémium a 2 éves képzési periódus befejezĂ”dését követĂ”en áttekinti a szakképzésben résztvevĂ” kolléga leckekönyvét ill. munkanaplóját, értékeli a képzési helyek vezetĂ”inek és a jelölt mentorának szöveges minĂ”sítését, és megvizsgálja, hogy a a jelölt a szakképzéshez szükséges feltételeket teljesítette-e. Amennyiben szükséges, a Grémium szóban is meghallgatja a jelöltet.

A szakképzés lezárását követĂ”en a jelölt szakvizsgára jelentkezhet. A szakvizsga elméleti és gyakorlati részbĂ”l áll, 3 tagú bizottság elĂ”tt zajlik a Nemzeti Szakvizsgabiztottság által meghatározott idĂ”pontban és helyen. A szakvizsga tételeket a 4. sz. melléklet tartalmazza. A tételek idĂ”szakos felülvizsgálatát és módosítását ad hoc bizottság végzi.

A szakképzés új rendszere nem teszi lehetĂ”vé a korábbi gyakorlatnak megfelelĂ” metodikai csoportok szerinti  képzést (korábban EEG+EP, EMG+EP, EEG+polysomnográfia). A Grémiumok és a Klinikai Neurofiziológiai Társaság állásfoglalása szerint a magas szintĂ» elméleti ismeretek valamennyi részterületen minden jelölttĂ”l elvárhatók

A képzĂ”helyek minĂ”sítésüket bármelyik Grémiumnál kérhetik az akkreditációs Ă»rlap kitöltésével (5. melléklet). Az illetékes Grémium a jelentkezéseket tárgyalja, majd az adatok alapján a képzésre alkalmasnak tartott elektrofiziológiai részlegen egy legalább 3 tagjból álló bizottság látogatást tesz, amelynek keretében tájékozódik a viszonyokról. A bizottság tagjait az egyetemek Grémiumi tagjai közül választják, ill. külsĂ” szakember felkérésére is sor kerülhet. A bizottság a Grémiumnak írásban beszámol, melynek alapján a Grémium meghozza a végleges döntést a képzĂ”hely akkreditációjáról.
A külsĂ” képzĂ”helyek vezetĂ”i állandó meghívottjai a Grémiumi üléseknek. A Grémiumi ill. szakképzési ügyekrĂ”l a Grémium tagjaihoz hasonlóan e-mailben értesülnek.
A képzés ellenĂ”rzése a képzĂ”helytĂ”l bekért rendszeres beszámolókon, a Grémium tagjai közül kijelölt kapcsolattartó személy idĂ”szakos látogatásainak tapasztalatain, valamint a szakképzésben résztvevĂ”ktĂ”l a részképzés befejezését követĂ”en kért véleményeken alapul. Az ellenĂ”rzés adatait a szakképzĂ”hely természetesen megismerheti, ezek segítségével a képzés folyamatos fejlesztését biztosíthatja

Jelenleg a ráépített szakképzés Budapesten, Pécsett és Szegeden térítésmentes, Debrecenben díjköteles. Mivel a feltételek változhatnak, javasoljuk, hogy a jelölt feltétlenül érdeklĂ”djön ezzel kapcsolatban az adott Egyetem illetékes hivatalában.


                    Kamondi Anita

 

Mellékletek:

   

    1. melléklet:   Vizsgálatszámok (.pdf)
    2. melléklet:   Leckekönyv (.pdf)
    3. melléklet:   KNF Munkakönyv (.pdf)
    4. melléklet:   Tételsor források (.pdf)
    5. melléklet:   Akkreditációs Ă»rlap (.doc)
  
       
EEG 2008-2013.