A TĂĄrsasĂĄg Feladatai
 

A klinikai neurofiziológiai nemzetközi normákhoz igazodó korszerĂ» szakmai standardjainak idĂ”szakos meghatározása és közzététele.


A kutatás elĂ”segítése konferenciák, kongresszusok szervezése, pályázatok kiírása, az "Ideggyógyászati Szemle" címĂ» folyóirat mĂ»ködtetése, szerkesztése és a tudományos közlés minden irányú támogatása révén.
A szakma hazai és külföldi eredményeinek ismertetése és a kutatási eredmények gyakorlati felhasználásának elĂ”segítése.


A szakmai ismeretek oktatása; a klinikai neurofiziológusok és asszisztensek képzése, továbbképzése, ill. képzésükben való részvétel, valamint a képzés szakmai követelményeinek meghatározása.


Szekciók és bizottságok mĂ»ködtetése a szaktudományok támogatása érdekében.
A társaság munkakapcsolatot tart fenn a Klinikai Neurofiziológiai Társaságok Szövetségének VezetĂ”ségével és a különbözĂ” tagtársaságokkal, valamint mindazokkal a külföldi intézményekkel, szakmai fórumokkal, amelyek a társaság szakterületén dolgoznak és együttmĂ»ködést kezdeményeznek vagy vállalnak.


A társaság vezetĂ”sége a közgyĂ»lés által meghatározott idĂ”közönként és feltételek mellett adományozhatja a "Lissák Emlékérmet" és a "Lissák Díjat" az arra érdemes szakmabelieknek.

  
       
EEG 2008-2013.