A TĂĄrsasĂĄg szervezete
 

A KÖZGYÛLÉS:

 • A társaság legfĂ”bb szerve a közgyĂ»lés, amely a tagok összessége. A közgyĂ»lést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyĂ»lést a vezetĂ”ség hívja össze. A közgyĂ»lést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyötöde az ok és cél megjelölésével kívánja. A közgyĂ»lési meghívóban ismertetni kell a közgyĂ»lés napirendjét. A meghívót a közgyĂ»lés napja elĂ”tt legalább 15 nappal a tag részére el kell küldeni.
 • A közgyĂ»lés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyĂ»lés nem volt határozatképes, az emiatt -30 napon belül- megismételt közgyĂ»lés az eredeti napirenden szereplĂ” ügyekben a jelenlévĂ”k számától függetlenül határozatképes. A közgyĂ»lés határozatait nyílt szavazással, -ha az alapító okirat másként nem rendelkezik- egyszerĂ» szótöbbséggel hozza. SzavazategyenlĂ”ség esetén a társaság Elnökének szavazata dönt.
 • Kétharmados többség szükséges: - a társaság megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondásához, - az alapszabály módosításához, a tisztségviselĂ”k visszahívásához,
 • A közgyĂ»lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • a társaság megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének kimondása- az alapszabály módosítása,
  • a tagdíj összegének, továbbá befizetési határidejének megállapítása és módosítása
  • az évi költségvetés meghatározása, adományok, tagdíjak, hozzájárulások felhasználásának meghatározása,
  • a vezetĂ”ség éves beszámolójának elfogadása,
  • a vezetĂ”ség tagjainak, a társaság tisztségviselĂ”inek, az EllenĂ”rzĂ” és Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása, továbbá visszahívása.
 • A közgyĂ»léseken a levezetĂ” elnöki tisztséget a társaság mindenkori Elnöke látja el. A közgyĂ»lésrol jegyzĂ”könyvet kell vezetni. A jegyzĂ”könyvet a levezetĂ” elnök és a közgyĂ»lés által megválasztott két jegyzĂ”könyv-hitelesítĂ” tag írja alá.
   

A VEZETÕSÉG:
A közgyĂ»lés egy Elnököt, egy Titkárt és nyolc vezetĂ”ségi tagot választ a társaság magyar állampolgárságú, büntetlen elĂ”életĂ» tagjai közül. Õk tízen együttesen képezik a vezetĂ”séget. Az Elnököt, a Titkárt és a vezetĂ”ségi tagokat a közgyĂ»lés három év idĂ”tartamra választja meg titkos szavazással. A vezetĂ”ség határozatképes, ha - az Elnökkel és a Titkárral együtt - legalább hét tagja jelen van, a vezetĂ”ség a határozatokat szótöbbséges határozattal hozza. SzavazategyenlĂ”ség esetén az Elnök - távollétében a levezetĂ” elnök - szavazata dönt. A közgyĂ»lés által választott vezetĂ”ség dönt - a közgyĂ»lés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével - a két közgyĂ»lés között a társaságot érintĂ” minden kérdésben. A vezetĂ”ség maga állapítja meg ügyrendjét, de legalább kéthavonta köteles vezetĂ”ségi ülést tartani.

A vezetĂ”ségi ülést az Elnök vagy az Elnök megbízására a Titkár hívja össze. A meghívóban ismertetni kell az ülés napirendjét. A meghívót az ülés napja elĂ”tt legalább 15 nappal a vezetoségi tagok részére el kell küldeni. A vezetĂ”ségi ülések nyilvánosak, azokra a meghívót nem kapott tagok is elmehetnek, de csak a levezetĂ” elnök engedélyével szólalhatnak fel, más jog nem illeti meg Ă”ket.

 

A VEZETÕSÉG FELADATA KÜLÖNÖSEN:

 • a társasági tevékenység irányítása,
 • a közgyĂ»lés elĂ»készítése, összehívásának elhatározása, összehívása,
 • a társaság költségvetésének kidolgozása, az éves program, munka és ülésterv elkészítése, valamint a beszámoló elkészítése és elĂ”terjesztése,
 • a társaság eredményes mĂ»ködéséhez a feltételek megteremtése,
 • a fegyelmi szabályzat elfogadása, a fegyelmi jogkör gyakorlása,
 • a vezetĂ”ség különbözĂ” célfeladatok megvalósítása érdekében idĂ”leges vagy tartós muködésĂ» bizottságokat hívhat életre a társaság tagjaiból. Ezek a bizottságok a vezetoségnek tartoznak felelĂ”sséggel.
 • a vezetĂ”ség a társaság által szervezett rendezvényeket, programokat, konferenciákat stb. az "Ideggyógyászati Szemle" címĂ» lapban közzéteheti.

A TÁRSASÁG ELNÖKE:
A társaság Elnökét a közgyĂ»lés a tagok közül titkos szavazással választja.
 

Az Elnök feladata és hatásköre:

 • vezeti és szervezi a vezetĂ”ség munkáját, képviseli a társaságot,
 • irányítja és ellenĂ”rzi a társaság tevékenységét, gazdálkodását, kinevezi a társaság pénztárosát
 • munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
 • intézkedik és dönt a közgyĂ»lés vagy a vezetĂ”ség által hatáskörébe utalt ügyekben,
 • a társaság közgyĂ»lésén mint levezetĂ” Elnök közremĂ»ködik.

A TITKÁR:
A társaság Titkárát a közgyĂ»lés a tagok közül titkos szavazással választja. A Titkár az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelosséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat. A Titkár köteles mindenben segíteni az Elnök munkáját, ellátja a közgyĂ»lés vagy a vezetĂ”ség által hatáskörébe utalt feladatokat. A Titkár önállóan képviseli a társaságot.
 

A Titkár feladatai különösen:

 • rendszeresen és tevékenyen részt vesz a társaság feladatainak meghatározásában, megvalósításában, a határozatok elĂ”készítésében és meghozatalában, a közgyĂ»lés és a vezetĂ”ség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenĂ”rzésében,
 • jogosult és köteles a társaságot érintĂ” körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnök elé terjeszteni,
 • felelĂ”s a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatok végrehajtásáért.
 • a Titkár köteles részt venni mind a közgyĂ»léseken, mind a vezetĂ”ségi üléseken, és köteles az ott született döntésekrĂ”l nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásból ki kell derüljön a döntések taralma, meghozataluk idĂ”pontja, hatályuk illetve a döntést támogatók ill. ellenzĂ”k számaránya. A Titkár köteles gondoskodni a fenti fórumokon meghozott döntéseknek az " Ideggyógyászati Szemlében" történo közzétételérol, valamint az érintetteknek történĂ” postázásról. A közzététel kérdésében a döntéshozó szerv instruálja a Titkárt.
 • a Titkár köteles a társaság mĂ»ködésével kapcsolatban keletkezett iratok Ă”rzésérol gondoskodni. Köteles továbbá az iratokba való betekintést a tagoknak lehetĂ”vé tenni. A kívülállók az iratokba az Elnök ill. a vezetĂ”ség elĂ”zetes hozzájárulásával tekinthetnek be.

A bankszámla feletti rendelkezésre mind az Elnök, mind a Titkár önállóan jogosult. Az Elnök két személyt - akik lehetnek tagok vagy munkavállalók - meghatalmazhat arra, hogy együttesen aláírjanak a társaság nevében. A meghatalmazás a banki aláírási jogra is kiterjedhet.

 

A TÁRSASÁG ELLENÖRZÕ ÉS SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA:
A közgyĂ»lés 3 tagú ellenĂ”rzĂ” és számvizsgáló bizottságot választ. A bizottság kötelessége, hogy a társaság alapszabályszeru mĂ»ködését, költségvetését és gazdálkodását folyamatosan, de legalább évenként megvizsgálja. A vizsgálat eredményérĂ”l a vezetĂ”ségnek, ill. a közgyĂ»lésnek jelentést kell tennie. Tagjai nem lehetnek vezetĂ”ségi tagok.

 

A TÁRSASÁG SZEKCIÓI:
A társaság tagjai egy-egy speciális mĂ»ködésĂ» vagy kutatási terület összpontosítottabb mĂ»velésének érdekében tagozatokba tömörülhetnek, és ezt a közgyĂ»lés ill. a vezetĂ”ség felé deklarálják. A tagozatok többnyire egy-egy szakmai mĂ»ködési terület szerint tömörülnek. Kivétel ez alól az asszisztensek tagozata, melyet a klinikai neurofiziológiai munkában közremĂ»ködo asszisztensek alkotnak speciális szakmai céljaik megvalósítására.

 

A TÁRSASÁG SZAKLAPJA:
A Társaság szaklapja az Ideggyógyászati Szemle, melynek a társaság társtulajdonosa. SzerkesztĂ”ségében a társaságot az Elnök és a Titkár képviseli. A lappal kapcsolatos pénzügyi kérdések a pénztáros hatáskörébe tartoznak. Az "Ideggyógyászati Szemlé"- ben a társaság közzéteszi az elfogadott beszámolót, valamint a közgyĂ»léseken ill. a vezetĂ”ségi gyĂ»léseken meghozott olyan döntéseket, amelyek a szakmabeliek körében széleskörĂ» érdeklĂ”dést kelthetnek.

 

A TÁRSASÁG PÉNZTÁROSA:
A pénztáros intézi a társaság pénzgazdálkodását, gazdálkodik a bevételek és kiadások teljesítésérol, vezeti a könyvelést.

 

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA:
A társaság a mĂ»ködéshez szükséges kiadásait:

 • tagdíjakból
 • gazdálkodó szervezetek, vállalkozók támogatásaiból
 • költségvetési támogatásból
 • rendezvények, tanfolyamok térítési díjából, hozzájárulásából
 • egyéb bevételekbol fedezi.

Egyebekben az egyesületekre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 
       
EEG 2008-2013.