A Társaság szervezete
 

A KÖZGYŰLÉS:

 • A társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést a vezetőség hívja össze. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyötöde az ok és cél megjelölésével kívánja. A közgyűlési meghívóban ismertetni kell a közgyűlés napirendjét. A meghívót a közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal a tag részére el kell küldeni.
 • A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt -30 napon belül- megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, -ha az alapító okirat másként nem rendelkezik- egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a társaság Elnökének szavazata dönt.
 • Kétharmados többség szükséges: - a társaság megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondásához, - az alapszabály módosításához, a tisztségviselők visszahívásához,
 • A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • a társaság megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének kimondása- az alapszabály módosítása,
  • a tagdíj összegének, továbbá befizetési határidejének megállapítása és módosítása
  • az évi költségvetés meghatározása, adományok, tagdíjak, hozzájárulások felhasználásának meghatározása,
  • a vezetőség éves beszámolójának elfogadása,
  • a vezetőség tagjainak, a társaság tisztségviselőinek, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása, továbbá visszahívása.
 • A közgyűléseken a levezető elnöki tisztséget a társaság mindenkori Elnöke látja el. A közgyűlésrol jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a közgyűlés által megválasztott két jegyzőkönyv-hitelesítő tag írja alá.
   

A VEZETŐSÉG:
A közgyűlés egy Elnököt, egy Titkárt és nyolc vezetőségi tagot választ a társaság magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű tagjai közül. Ők tízen együttesen képezik a vezetőséget. Az Elnököt, a Titkárt és a vezetőségi tagokat a közgyűlés három év időtartamra választja meg titkos szavazással. A vezetőség határozatképes, ha - az Elnökkel és a Titkárral együtt - legalább hét tagja jelen van, a vezetőség a határozatokat szótöbbséges határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök - távollétében a levezető elnök - szavazata dönt. A közgyűlés által választott vezetőség dönt - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével - a két közgyűlés között a társaságot érintő minden kérdésben. A vezetőség maga állapítja meg ügyrendjét, de legalább kéthavonta köteles vezetőségi ülést tartani.

A vezetőségi ülést az Elnök vagy az Elnök megbízására a Titkár hívja össze. A meghívóban ismertetni kell az ülés napirendjét. A meghívót az ülés napja előtt legalább 15 nappal a vezetoségi tagok részére el kell küldeni. A vezetőségi ülések nyilvánosak, azokra a meghívót nem kapott tagok is elmehetnek, de csak a levezető elnök engedélyével szólalhatnak fel, más jog nem illeti meg őket.

 

A VEZETŐSÉG FELADATA KÜLÖNÖSEN:

 • a társasági tevékenység irányítása,
 • a közgyűlés elűkészítése, összehívásának elhatározása, összehívása,
 • a társaság költségvetésének kidolgozása, az éves program, munka és ülésterv elkészítése, valamint a beszámoló elkészítése és előterjesztése,
 • a társaság eredményes működéséhez a feltételek megteremtése,
 • a fegyelmi szabályzat elfogadása, a fegyelmi jogkör gyakorlása,
 • a vezetőség különböző célfeladatok megvalósítása érdekében időleges vagy tartós muködésű bizottságokat hívhat életre a társaság tagjaiból. Ezek a bizottságok a vezetoségnek tartoznak felelősséggel.
 • a vezetőség a társaság által szervezett rendezvényeket, programokat, konferenciákat stb. az "Ideggyógyászati Szemle" című lapban közzéteheti.

A TÁRSASÁG ELNÖKE:
A társaság Elnökét a közgyűlés a tagok közül titkos szavazással választja.
 

Az Elnök feladata és hatásköre:

 • vezeti és szervezi a vezetőség munkáját, képviseli a társaságot,
 • irányítja és ellenőrzi a társaság tevékenységét, gazdálkodását, kinevezi a társaság pénztárosát
 • munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
 • intézkedik és dönt a közgyűlés vagy a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyekben,
 • a társaság közgyűlésén mint levezető Elnök közreműködik.

A TITKÁR:
A társaság Titkárát a közgyűlés a tagok közül titkos szavazással választja. A Titkár az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelosséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat. A Titkár köteles mindenben segíteni az Elnök munkáját, ellátja a közgyűlés vagy a vezetőség által hatáskörébe utalt feladatokat. A Titkár önállóan képviseli a társaságot.
 

A Titkár feladatai különösen:

 • rendszeresen és tevékenyen részt vesz a társaság feladatainak meghatározásában, megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében,
 • jogosult és köteles a társaságot érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnök elé terjeszteni,
 • felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatok végrehajtásáért.
 • a Titkár köteles részt venni mind a közgyűléseken, mind a vezetőségi üléseken, és köteles az ott született döntésekről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásból ki kell derüljön a döntések taralma, meghozataluk időpontja, hatályuk illetve a döntést támogatók ill. ellenzők számaránya. A Titkár köteles gondoskodni a fenti fórumokon meghozott döntéseknek az " Ideggyógyászati Szemlében" történo közzétételérol, valamint az érintetteknek történő postázásról. A közzététel kérdésében a döntéshozó szerv instruálja a Titkárt.
 • a Titkár köteles a társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratok őrzésérol gondoskodni. Köteles továbbá az iratokba való betekintést a tagoknak lehetővé tenni. A kívülállók az iratokba az Elnök ill. a vezetőség előzetes hozzájárulásával tekinthetnek be.

A bankszámla feletti rendelkezésre mind az Elnök, mind a Titkár önállóan jogosult. Az Elnök két személyt - akik lehetnek tagok vagy munkavállalók - meghatalmazhat arra, hogy együttesen aláírjanak a társaság nevében. A meghatalmazás a banki aláírási jogra is kiterjedhet.

 

A TÁRSASÁG ELLENÖRZŐ ÉS SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA:
A közgyűlés 3 tagú ellenőrző és számvizsgáló bizottságot választ. A bizottság kötelessége, hogy a társaság alapszabályszeru működését, költségvetését és gazdálkodását folyamatosan, de legalább évenként megvizsgálja. A vizsgálat eredményéről a vezetőségnek, ill. a közgyűlésnek jelentést kell tennie. Tagjai nem lehetnek vezetőségi tagok.

 

A TÁRSASÁG SZEKCIÓI:
A társaság tagjai egy-egy speciális működésű vagy kutatási terület összpontosítottabb művelésének érdekében tagozatokba tömörülhetnek, és ezt a közgyűlés ill. a vezetőség felé deklarálják. A tagozatok többnyire egy-egy szakmai működési terület szerint tömörülnek. Kivétel ez alól az asszisztensek tagozata, melyet a klinikai neurofiziológiai munkában közreműködo asszisztensek alkotnak speciális szakmai céljaik megvalósítására.

 

A TÁRSASÁG SZAKLAPJA:
A Társaság szaklapja az Ideggyógyászati Szemle, melynek a társaság társtulajdonosa. Szerkesztőségében a társaságot az Elnök és a Titkár képviseli. A lappal kapcsolatos pénzügyi kérdések a pénztáros hatáskörébe tartoznak. Az "Ideggyógyászati Szemlé"- ben a társaság közzéteszi az elfogadott beszámolót, valamint a közgyűléseken ill. a vezetőségi gyűléseken meghozott olyan döntéseket, amelyek a szakmabeliek körében széleskörű érdeklődést kelthetnek.

 

A TÁRSASÁG PÉNZTÁROSA:
A pénztáros intézi a társaság pénzgazdálkodását, gazdálkodik a bevételek és kiadások teljesítésérol, vezeti a könyvelést.

 

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA:
A társaság a működéshez szükséges kiadásait:

 • tagdíjakból
 • gazdálkodó szervezetek, vállalkozók támogatásaiból
 • költségvetési támogatásból
 • rendezvények, tanfolyamok térítési díjából, hozzájárulásából
 • egyéb bevételekbol fedezi.

Egyebekben az egyesületekre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 
       
EEG 2008-2013.